เงื่อนไขการขาย

คูปองทุกใบที่ทำการพิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CouCafe (จากนี้ไปขออนุญาติใช้คำว่า “คูปอง”) ซึ่งได้ทำการซื้อจากเจ้าของธุรกิจ (บริษัทผู้ค้า) ผ่านทาง CouCafe โดย คูปอง เหล่านี้จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าและบริการ โดยได้รับส่วนลดจากราคาที่ตั้งไว้ ในการสั่งซื้อ คูปอง จากเจ้าของกิจการนั้นๆผ่านทาง CouCafe คือการซื้อ คูปอง โดยยึดเอาเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานขึ้นมาเพื่อทำการสั่งซื้อ คูปอง การที่คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของคุณในการใช้บริการ CouCafe ทั้งการพิมพ์คำสั่งซื้อของคุณออกมา ตรวจสอบคำสั่งซื้อครั้งที่ผ่านๆมาของคุณ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณสนใจ และเพื่อให้แน่ใจถึงการอนุญาตใช้งานของคูปองนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและแน่นอนในการใช้บริการ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรา กรุณาคลิกไปชมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คูปองที่คุณได้สั่งซื้อผ่าน CouCafe เป็นการแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทผู้ค้า ซึ่งบริษัทผู้ค้านั้นเป็นผู้ขายคูปอง ให้กับคุณผ่านทาง CouCafe บริษัทผู้ค้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ ให้กับคุณในการใช้คูปอง ที่คุณซื้อไปและทำการแลกเปลี่ยนกับบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ CouCafe และ บริษัทผู้ค้า จะไม่รับผิดชอบต่อคูปอง หากเกิดกรณีสูญหาย หรือถูกขโมย ขณะที่คูปองนั้นอยู่ในความครอบครองของคุณ

1.นโยบายและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้คูปอง เฉพาะของร้านอาหาร

 • รายละเอียดของการใช้คูปองในร้านอาหาร จะถูกกำหนดโดยร้านอาหารนั้นๆ และจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างละเอียดถึงข้อเสนอของคูปองดังกล่าว
 • การใช้คูปองเฉพาะของร้านอาหาร ในกรณีที่ใช้แลกซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น ถือเป็นอำนาจตัดสินใจและเป็นสิทธิขาดที่ร้านอาหารนั้นๆ จะเป็นผู้ตัดสินใจ และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • คูปอง ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับใบรับรองคูปอง หรือ โปรโมชั่นอื่นใดจากบุคคลที่ 3 นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นพิเศษจากร้านอาหารนั้นๆ
 • คูปองของร้านอาหารที่ระบุไว้ไม่สามารถใช้แลกเป็นเงินสด ภาษี ค่าบริการหรือ เครดิตอื่นใดที่มิได้มีการอนุญาตโดยร้านอาหารนั้น
 • การให้เครดิตที่ออกให้โดยร้านอาหารนั้น เป็นการตัดสินใจของทางร้านอาหารแต่เพียงผู้เดียว นอกเสียจากว่ามีการกำหนดอื่นใดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
 • คูปองสามารถใช้เพื่อรับประทานภายในร้านเท่านั้น นอกเสียจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • CouCafe และ ร้านอาหาร จะไม่รับผิดชอบต่อ คูปองที่สูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง ที่ถูกขโมยไป ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คูปอง ของร้านอาหารไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ นำไปขาย หรือ แลกเปลี่ยน นอกเสียจากจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • กรณีที่คูปองถูกนำไปแลกเปลี่ยนโดยมิได้สอดคล้องกับนโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้ คูปองนั้นๆ จะถือเป็นโมฆะ
 • การเป็นโมฆะนั้นอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย

2.นโยบายและเงื่อนไขสำหรับคูปอง สำหรับบริษัทผู้ค้าที่มิใช่ร้านอาหาร

 • คูปอง ของบริษัทผู้ค้าสามารถนำไปใช้ได้กับสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทผู้ค้าเท่านั้น และอาจจะไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าบริการยกขนสินค้าเหล่านั้น
 • ในการใช้บริการแต่ละครั้ง สามารถใช้คูปอง ได้เพียง 1 ใบเท่านั้น และ คูปอง 1 ใบจะสามารถใช้ในการซื้อได้ 1 ครั้ง นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอื่น โดยทางบริษัทผู้ค้าเองเป็นผู้กำหนด
 • การจำหน่ายเครดิตนี้เป็นการตัดสินใจของบริษัทคู่ค้าแต่เพียงผู้เดียว นอกเสียจากจะมีการระบุไว้เป็นอื่นในทางกฎหมาย
 • CouCafe และ บริษัทผู้ค้า จะไม่รับผิดชอบต่อคูปอง ในกรณีสูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง ถูกขโมยไป ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คูปอง ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับใบรับรองคูปอง หรือ โปรโมชั่นอื่นใดจากบุคคลที่ 3 นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นพิเศษจากบริษัทผู้ค้านั้นๆ
 • คูปอง นี้ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ นำไปขาย หรือ แลกเปลี่ยน นอกเสียจากจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • กรณีที่คูปองถูกนำไปแลกเปลี่ยนโดยมิได้สอดคล้องกับนโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้ คูปองนั้นๆ จะถือเป็นโมฆะ
 • การเป็นโมฆะนั้นอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย

3.นโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้ คูปอง ทุกชนิดของ CouCafe

คูปอง ทุกใบจะต้องขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ CouCafe และร้านอาหารหรือบริษัทผู้ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CouCafe โดยบริษัทผู้ค้า หรือ ร้านอาหาร คือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่คุณได้ทำการสั่งซื้อ

ในส่วนของร้านอาหาร เจ้าของและผู้ออกคูปอง นั่นคือ ตัวของร้านอาหารเอง และสำหรับบริษัทผู้ค้า เจ้าของและผู้ออกคูปอง นั่นคือ ตัวบริษัทนั้นๆเอง ในฐานะของเจ้าของและผู้ออกคูปองแล้ว ร้านอาหาร หรือ บริษัทผู้ค้านั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดกรณี การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ อันเกิดจากการที่ลูกค้าผู้ใช้บริการเกิดประสบกับความเสียหาย และทางร้านอาหารหรือบริษัทผู้ค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่หากคูปอง ที่ไม่มีการนำไปใช้ แล้วมีการนำไปขอคืนเงิน เราถือว่าคุณได้สละสิทธิ์และยอมรับว่า CouCafe และ พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง และ ตัวแทนใดๆของ CouCafe มิได้มีส่วนรับผิดชอบในการเรียกร้องความเสียหาย หรือต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดกรณีบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเลยของบริษัทคู่ค้าหรือร้านอาหาร อันเกี่ยวเนื่องกับคูปอง นอกจากนี้คูปอง เฉพาะร้านอาหารและ คูปองของบริษัทคู่ค้า จะสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำมาแลกคืนเพื่อผลกำไรได้

ตามที่ระบุไว้ในทางกฎหมาย บริษัทผู้ค้าอาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดโอกาสให้คุณได้แลกเปลี่ยน Voucher ของคุณคืนเป็นเงินสดในมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปจริงในการซื้อ Voucher นั้น (อาทิเช่น คุณจ่ายเงินซื้อ Voucher ไปในราคา 500 บาท โดยที่ Voucher มีมูลค่า 1000 บาท มูลค่าเงินสดที่คุณจ่ายไปจริงคือ 500 บาท ไม่ใช่ 1000 บาท) ในขณะที่วันที่หมดอายุบน Voucher นั้นหมายถึงวันสุดท้ายที่คุณจะสามารถนำ Voucher ไปใช้กับบริษัทผู้ค้านั้นๆ เพื่อให้ได้ราคาโปรโมชั่นตามที่ CouCafe เสนอไว้ และกฎหมายที่บังคับใช้อาจจะมีการระบุเพิ่มไว้ว่า บริษัทผู้ค้าจะรับผิดชอบในการคืนเงินตามมูลค่าเงินสดที่คุณจ่ายไปในการซื้อ Voucher ของคุณ อีกระยะหนึ่งที่เกินจากวันที่หมดอายุตามที่ระบุไว้บน Voucher

Customer Support
CouCafe Co., Ltd.
โทรศัพท์: 02-664-0058
มือถือ: 082-777-7500
แฟกซ์: 02-664-3117
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9.00 ถึง 18.00 น.

สำหรับนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อเราได้ ที่ support@coucafe.com
Follow me!  twitter facebook rss